ចូលរួមឧបត្ថម្ភថវិកា

ដើម្បីវិនិយោគទុន ក្នុងការអភិវឌ្ឍ សមត្ថភាព ដល់អ្នកវិជ្ជាជីវៈសុខា ភិបាល ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងក្នុង ការធ្វើអោយប្រសើរឡើង នូវគុណ ភាពសេវាវេជ្ជសាស្រ្ត និងប្រព័ន្ធ សុខាភិបាល សូមជួយឧបត្ថម្ភជា ថវិកា។ អង្គការពន្លឺសុខភាពនឹងធ្វើ សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ នៅលើ ទំព័រសារព័ត៌មានរបស់ខ្លួន។

សូមទំនាក់ទំនង វេជ្ជបណ្ឌិត លី ចេងហ៊ុយ នាយកប្រតិបត្ដិអង្គការ ពន្លឺសុខភាព តាមរយៈខ្សែទូរស័ព្ទ លេខ 0៧៨ ៨១១ ១១៦ អ៊ី​ម៉ែ​លៈ director@psp.org.kh

ទម្រង់​ពិនិត្យចូល